Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Lieke Coaching: Lieke van Cann, Toegepast Psycholoog, handelende als zelfstandig gevestigd toegepast psycholoog, onder kvk: 69986207;
  • Cliënt: de persoon aan wie door Lieke Coaching advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
  • Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van Lieke Coaching wordt uitgeoefend (Achter de Sjilder 4, 6075CX Herkenbosch);
  • Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar Lieke Coaching is verwezen.

Artikel 2: Algemeen

Lieke Coaching geeft advies aan de cliënt via online coaching of op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3: Basis

Lieke Coaching kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Lieke Coaching de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres/online omgeving aanwezig te zijn, dient hij Lieke Coaching hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Lieke Coaching geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Lieke Coaching gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt Lieke Coaching de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Lieke Coaching is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Lieke Coaching beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Artikel 6: Intellectueel eigendom

1. Lieke Coaching behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Lieke Coaching noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Lieke Coaching verstrekt zijn.

 

2. Alle teksten, modules, uitingen rondom het programma, de materialen, werkboeken en filmpjes van Lichter Leven of andere dienst vallen onder het eigendomsrecht van Lieke van Cann. Tijdens deelname aan het programma en ook daarna mag je gebruik maken van de materialen. Het is in geen enkel geval toegestaan om deze te delen met anderen. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

 

Artikel 7: Betaling

Betaling aan Lieke Coaching dient door online betaling / overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Lieke Coaching gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

 

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Lieke Coaching gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Indien de cliënt een pakket afneemt is de cliënt het gehele bedrag verschuldigd. Indien de cliënt besluit om vroegtijdig te stoppen, zonder medische redenen, factureert Lieke Coaching het openstaande bedrag (bij betaling in termijnen). Is het pakket al betaald, dan vind er geen teruggave plaats.

 

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Lieke Coaching heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van Lieke Coaching is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Lieke Coaching sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Lieke Coaching verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Lieke Coaching.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Lieke Coaching verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Lieke Coaching nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Lieke Coaching om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Lieke Coaching te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Lieke Coaching is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Lieke Coaching is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

 

Lieke Coaching
Lieke van Cann
Achter de Sjilder 4
6075 CX Herkenbosch
info@liekecoaching.nl
www.liekecoaching.nl